Home رویداد کهگیلویه و بویراحمد

Proactively envisioned multimedia based expertise and cross-media growth strategies. Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing.
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/06/baner-ruydad.jpg

اولین گام را برداشتیم … چین خیلی دور! نه! خیلی نزدیک

هر جا نشستیم از نعمت­های الهی که خداوند به این سرزمین ارزانی داشته گفتیم و نگفتیم چطور باید قدر آن ها را دانست و به بهترین شکل ممکن از آن ها بهره برد. یکی از مهم ترین این نعمت ها که باید مراقبش بود روستاهای ماست که امروزه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.داشته ها و دانسته های روستاییان فرصت­های بسیاری را برای پیشرفت و آبادانی روستاها فراهم آورده ولیکن باید آن ها را بهتر شناخت و برای حل چالش هایش راه های تازه ساخت.

http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/shape-1.png
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/virgol-3.png

رویداد ملی کارآفرینی روستایی نقطه شروعی بود برای بهره مندی از دانش و تجربه صاحب نظران و جلب مشارکت مردم برای دست به کار شدن در این مسیر…
محورهای نشا براساس مزیت های دهستان چین قرار گرفت و هدف اصلی رویداد، ترویج فرهنگ کارآفرینی و ایجاد خودباوری در جوانان محلی تعیین گردید.

http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/page-roydad-koli.jpg
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/page-roydad2.jpg
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/page-roydad1-3.jpg
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/page-roydad3.jpg
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/page-roydad4.jpg
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/page-roydad5.jpg

اما از این ها که بگذریم …

برای یافتـن بهتریـن تصمیـم، به غیـر از مشـارکت کردن و اشـتراک تجربیـات و بحـث و گفتـگو بر سر مسایل راهـی نیافتیم.
بازدیدهای میدانی
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/bazdid-meydani3-j.jpg
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/bazdid-meydani2-j.jpg
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/bazdid-meydani1-j.jpg

راهبران و تسهیلگران رویداد در بازدیدهای میدانی که براساس محورهای #بلوط، #گردو، #زنبور، #دام سبک، #صنایع دستی و #گردشگری تعیین گردیده بودند در سطح منطقه حضور یافته تا ما را در کشف فرصت های نو و ظرفیت سنجی دقیق تر یاری دهند.

آن ها تجربیــات متفــاوتی در زمینـه کــارآفرینی روسـتایی و توسـعه محلـی داشـتند و بایـد نقـش خـود را در رویـداد متناسـب با اهـداف نشا پیدا مـی کردند”

همراهی مردم روستا
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/hamrahi2.png
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/hamrahi1.png
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/hamrahi3.png

بعد از پشت سر گذاشتن یک روز فشرده و آشنایی بیشتر با هم، دور هم جمع شدیم و از آنچه در طول بازدید برداشت کرده بودیم و اینکه قرار هست دقیقاً چه اتفاقی بیفتد با هم گفتگو کردیم.
روز دوم رویداد با اضافه شدن مردم که از روستاهای مختلف دهستان چین و دهستان های اطراف دعوت شده بودند شروع می شود.پس از تشریح آنچه به دنبالش هستیم از همگی خواستیم با توجه به زمینه علاقه مندی و براساس مهارت های خود در گفتگوهای آزاد که با موضوع رسته های کارآفرینی دارای مزیت در سطح منطقه برگزار می شد مشارکت کنند

در ایـن مــدت افـــراد مــی بایست زوایای پنهــان ایــده هــای خــود را کشـف و بـر روی فرصـت های مطـرح با راهبــران و تسـهیلگران بـه بحـث و تبـادل نظر بپردازند.

واکاوی فرصت های نو
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/vakavi1.png
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/vakavi2.png
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/vakavi3.png

در بین جمع های مختلف که سرک می کشیدیم یکی از ایده خود برای احداث زنبورستان می گفت و راهبران و تسهیلگران تأکید داشتند برای این کار مشارکت جمعی باید باشد تا بتوان از آن کاری با صرفه اقتصادی ایجاد کرد و به آینده کار امیدوار بود.

یکی از زنان روستا، نمونه کارهایش را آورده و بر روی اینکه برای یافتن بازار چه کارهایی باید انجام دهد با تسهیلگران به گفتگو نشسته بود.
بحث بر سر تغییراتی که باید در طراحی و کاربردی تر کردن محصول اعمال کرد ادامه می یابد.

کار تیمی
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/kartimi-1.png
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/kartimi-2.png
http://iranesha.ir/wp-content/uploads/2018/07/kartimi-3.png

بخش پایانی روز دوم با ایده پردازی همراه می شود و افراد با ایده های مشابه در یک تیم کنار هم قرار می گیرند و کار تیمی شروع می شود. تیم ها باید براساس الگوی مشخصی کار خود را پیش می بردند و در پایان آن نتایج همفکری و مشارکت خود را ارایه دهند. یک کسب و کار از زوایای مختلفی در قالب یک بوم همکاری مورد بررسی قرار گرفته و از تیم ها خواسته می شود تا طرح خود را در این قالب ارایه دهند.

شرکت کنندگان همسان نقاشانی هنرمند دست بکار نقاشی ایده هایشان بر روی بوم هایشان شدند.کارآفرینان تازه کار باید هنرمندانه زوایای پنهان ایده خود را کشف کرده و بر روی این بوم آن را حک کنند، همراهی و هفکری راهبران و تسهیگران شاه کلید طی این خوان بود

به چالش کشیدن طرح ها

تیـم ها بایـد کارشـان را ارایـه دهنـد و تسـهیلگران نیـز سـعی دارنـد تا تیـم ها را به چالـش بکشـند.ماحصل کار تیـم ها ارایـه می شود و مهـم تـرین اتفـاق درس هایـی است که شرکت کنندگان از اثـرات کار جمعـی در این مـدت کوتـاه به دسـت آورده و بـرای شروع یـک کسب و کار دست به کار شده اند.در مراسـم پایانـی هـم از درس هایـی که در طول این دو روز گرفتـه اند می گویند و همـگی اتفـاق نظر دارند کـه بـرای شروع یـک کار جمعی تا حدی آماده تر شده اند