Home ثبت طرح

چنانچه طرح و ایده ای در زمینه روستا و یا متناسب با محورهای ایران نشا دارید و به دنبال فرصتی برای ارایه و ارزیابی دقیق آن هستید تا قدمی برای اجرای شدن آن بردارید می توانید در بخش رقابتی رویداد شرکت نمایید.
رویداد ایران نشا یکی از استراتژی های ما برای بررسی دقیق تر طرح ها، تعریف مدل های مشارکت سرمایه گذاری و زمینه سازی برای تسهیلگری و حمایت نهادها و حامیان اجتماعی نشا در مناطق روستایی می باشد.
برای شرکت در بخش رقابتی باید اطلاعات مختصری از طرح خود را هنگام ثبت نام ارایه و حتی الامکان به صورت تیمی در رویداد شرکت نمایید.
ایران نشا پس از یک ارزیابی اولیه براساس شاخص ها از تیم شما برای شرکت در رویداد دعوت می کند.
“در طول رویداد باید بتوانید به ابهامات مطرح شده پاسخ داده و طرح های خود را با نظر کارشناسان و تسهیلگران تکمیل تر و نظر حامیان ایران نشا را در روز پایانی به دست آورید.